Isometric Contraction

اگر عضله در طی فعال شدن قادر به جابجا شدن نباشد، فعالیت انقباضی خود را با افزایش نیرو بدون کاهش طول خود نشان خواهد داد. این نوع انقباض، انقباض ایزومتریک نامیده می شود که به معنای طول مشابه است. این حالت زمانی رخ می دهد که فرد تلاش می کند شیئی را بردارد که سنگسن…

Interproximal Reduction of Enamel(Stripping)

کاهش عرض مزیودیستالی دندان به کمک حذف مینای بین دندانی. مینای بین دندانی می تواند با کمک نوارهای ساینده با حرکت دست، نوارهای ساینده که توسط دستگاه به حرکت در می آید، دیسک های ساینده ای که روی هندپیس سوار می شوند یا به کمک فرز های فیشور کاملا Taper با حداقل خشونت سطحی برداشته…

Interposition of the tongue

در بررسی های آزمایشگاهی، افرادی که نوک زبانشان را در طی بلع قدامی قرار می دهند نیروی بیشتری به دندانها ندارند. قراردهی قدامی و لترالی زبان بین دندانها در حالت رست از علل اپن بایت محسوب می گردد.افراد با اپن بایت قدامی هنگام بلع زبان را بین دندانهای قدامی قرار می دهند.پروتروژن نوک زبان در…

Interocclusal splint

این اپلاینسها معمولا یک وسیله متحرک از جنس رزین آکریلی سخت و گاهی نرم هستندکه بین دندانهای دو فک قرار میگیرند. این اپلاینسها با تغییر شرایط اکلوزالی، تغییر موقعیت کندیلی، افزایش بعد عمودی، افزایش آگاهی شناختی، اثرplacebo ، افزایش ورودی های محیطی به سیستم عصبی مرکزی و نهایتا اثر بازگشت به میانگین باعث کاهش درد…

Interocclusal Clearance

فضای عمودی بین سطح اکلوزال دندانهای ماگزیلا و مندیبل در حالت رست است که لبها به آرامی با هم در تماس هستند و عضلات لب در حالت ریلکس هستند. کاهش ارتفاع صورت به علت overclosure منجر به ایجاد eversion لب و شیارهای لبیومنتال عمیق می گردد. افزایش این فضا باعث گاز گرفتن گونه، افزایش مشکلات…

Indirect resorption

پاسخ دندانها به نیروی پایدار وارد شده دارد.نیروهای سنگین وارده باعث درد آنی، نکروز عناصر سلولی موجود در PDL و تحلیل نقبی یا غیر مستقیم استخوان آلوئولار در مجاورت دندان می گردد. در ارتودنسی هدف رسیدن به نوعی جابجایی است که تا حد امکان با تحلیل مستقیم ایجاد شده باشد. با وجود تلاشها باز هم…

Indirect bonding

تکنیکهای متعددی برای باندینگ غیرمستقیم وجود دارد. در بعضی از آنها براکتها با یک ماده موقت به کست بیمار چسبانده می شود و با تری خاصی که براکتها در آن قرار دارد به داخل دهان منتقل می شود و بعد از آن به طور همزمان با رزین  Bis-GMAباند می شود. در اکثر تکنیکهای رایج، کامپوزیت…

Peer assessment rating(PAR) index

این شاخص توسط Richmond در سال ۱۹۹۲ ارائه شد و برای ارزیابی نتیجه درمان به کار می رود که شامل بررسی کرادینگ، اوربایت، اورجت، اکلوژن خلفی (عرضی، قدامی-خلفی و عمودی) و centric line است. امتیاز نهایی تخمین میزان انحراف از اکلوژن و الاینمت نهایی است. امتیاز قبل و پس از درمان نشاندهنده میزان بهبودی و…