Bony architecture

Positive architecture  و negative architecture براساس موقعیت نسبی استخوان اینتردنتال نسبت به استخوان رادیکولار تعیین می شود. در Positive architecture استخوان رادیکولار در اپیکال استخوان اینتردنتال است. اگر استخوان اینتردنتال اپیکالی تر از استخوان رادیکولار باشد negative architecture است. و در Flat architecture ارتفاع استخوان اینتردنتال هم سطح استخوان رادیکولار است.

Blade implants

این نوع ایمپلنت ها توسط Linkow طراحی و توسعه یافت و در ده های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به صورت کلینیکی مورد استفاده قرار گرفت. این نوع ایمپلنت ها پس از بلند کردن فلپ موکوپریوستئال و آماده سازی کانال با فرزهای چرخشی با سرعت بالا درون استخوان فک قرار داده می شوند و درون حفره ی…

Bone morphogenetic proteins / BMPs

بیشترین فاکتور رشدی استئواینداکتیو مطالعه شده هستند که به خانواده ی فاکتور رشدی TGF-β تعلق دارند.گروهی از پروتئین ها هستند که در بدن یافت شده و برای تکامل اسکلتال اساسی هستند. این پروتئین ها موجب القای تمایزسلولهای مزانشیمال به سلولهای استئوبلاست تولیدکننده ی استخوان می شوند.

Blade adaptation

طریقه ی قرارگیری سر کارگریک اینسترومنت پریودنتال دربرابر سطح دندان است. تطابق دقیق اینسترومنت ها موجب جلوگیری ازتروما به بافت های نرم وسطوح ریشه و اطمینان از حداکثر اثربخشی اینسترومنت می شود.

Bleeding Points Index

این ایندکس ارزیابی التهاب لثه اطراف دندان را فراهم می کند. پریودنتال یک میلی متر وارد سالکوس یا پاکت ناحیه ی دیستال خلفی ترین دندان در هرکوآدرانت در سمت باکال می شود وپس از ۳۰ ثانیه خونریزی در سطوح دیستال و فاسیال و مزیال ثبت می شود. این کار درسمت پالاتال تکرار شده و خونریزی…

Bone chip harvesting technique

چیپس های استخوانی پارتیکولیت را می توان با نوک های استئوپلاستی ویژه برای خراشیدن سطح استخوان برداشت. جریان مایع شستشو باید برای جلوگیری از پراکنده شدن پارتیکل ها کاهش یابد. انتهای سر آسپیراتور باید دور از پارتیکل های جمع شده یا در خلاف جهت حرکت نوک قرار گیرد.