Resin composite

به طور کلی در دندانپزشکی واژه ی رزین کامپوزیت به سیستم پلیمری تقویت شده ای اطلاق می شود که برای ترمیم بافت های سختی مانند مینا و عاج استفاده می شود. واژه ی صحیح در علم مواد، کامپوزیت ماتریکس پلیمری است و یا در کامپوزیت های دارای ذرات فیلر، که به عنوان کامپوزیت مستقیم ترمیمی…

Resin cements

سمان های رزینی سمان های رزینی، مواد کامپوزیتی دارای ویسکوزیته ی کم با توزیع فیلر و محتوای آغازگر  تنظیم شده هستند تا امکان ضخامت کم و زمان working و ستینگ مطلوب برای آنها فراهم شود. از سمان های رزینی برای چسباندن اینله ها، بریج های ثابت، پست های از پیش ساخته شده و اپلاینس های…