Apoptosis

آپوپتوز الگویی از مرگ سلولی است که برای سلول های منفرد اتفاق می افتد و با انقباض و کوچک شدن سلول ، تراکم کروماتین و تکه تکه شدن سلول به قسمت های متصل به غشاء همراه است که توسط فاگوسیتوز حذف می شوند. از این نوع مرگ سلولی با نام «مرگ برنامه ریزی شده ی…

Amelogenesis Imperfecta

یک گروه از ناهنجاری های ارثی که با نقص در یکی از سه مرحله تشکیل مینا همراه هستند. (تشکیل ماتریس ، فرآیند معدنی شدن و بلوغ) . سیستم دندانی شیری و دائمی را درگیر می کند و این شرایط با توجه به ویژگی های بالینی ، بافت شناختی ، رادیوگرافیک و ژنتیکی در ۴ دسته…

Ala

Ala در لغت به معنی بال یا زائده ی بال مانند می باشد. Ala nasi که به طور رایج تر همان ala نامیده می شود بال بینی می باشد که گسترشی از جنس غضروف است که سطح خارجی سوراخ بینی را می سازد.

Mode of Force Application/Force Regime

عبارت است از ” نیرو در طی دوره زمانی” از این دیدگاه نیروی اعمال شده و تغییرات آن در طول زمان به سه گروه زیر تقسیم می شوند: Continuous: در طول زمان کم و بیش ثابت می ماند. Intermittent:(گاه ایستا) نیرویی است که بین دو ویزیت کاهش می یابد تا توسط بیمار مجددا فعّال شود.…

Clicking

صدای مختصر و تیزی که با یا بدون استتوسکوپ شنیده می شود یا با کمک لمس یک یا دو مفصل گیجگاهی در طی حرکات فک پایین حس می شود. معمول ترین علّت صدای Click، حرکت قدامی یا قدامی -میانی دیسک مفصلی می باشد. clicking ممکن است همراه با Internal Derangement مفصل باشد یا خیر ممکن…

Reciprocal Clicking

دو صدای click که در مفصل گیجگاهی فکّی شنیده می شود، یکی در طی باز نمودن فک پایین و دیگری درست قبل از اینکه دندانها در طی مسیر بستن فک به هم برسند. این دو صدا نشانه معمول Disc displacement with reduction است.در این گروه افراد، در حالت دهان بسته، دیسک در محل خود نیست…