Clenching

  بستن و فشار دادن دندان ها و فکین بر روی هم در اکلوژن که انجام دادن مکرر آن می تواند با تنش های عصبی حاد همراه باشد و یا به دلیل بلند کردن یا کشیدن اجسام سنگین یا انجام کارهای فیزیکی مشکل باشد. فشار دادن دندان های مندیبولار بر دندان های ماگزیلا به صورت…

Cancer

سرطان یک بیماری نئوپلاستیک است که روند طبیعی اش کشنده می باشد. سلول های سرطانی برخلاف سلول های تومورهای خوش خیم ، ویژگی هایی مثل تهاجم و متاستاز و ویژگی های آناپلاستیک از خود نشان می دهند. واژه کنسر دو گروه گسترده کارسینوما ها و سارکوما ها را شامل می شود.

Bruxism

  1.  عادت برهم فشردن دندان ها که بسیاری از اوقات در شب و هنگام خواب اتفاق می افتد اما می تواند در طی روز نیز رخ دهد. این عادت در ناخودآگاه فرد رخ می دهد و میتواند به دلیل اضطراب ، پرخاش یا عصبانیت باشد.
  2. عمل ساییدن دندان ها بر روی هم به ویژه هنگام خواب

BRONJ

استئونکروز مرتبط با مصرف بیس فوسفونات در فکین ; در بیمارانی که به دلیل مشکلات متعدد مربوط به استخوان هایشان دارو های خوراکی یا داخل وریدی بیس فوسفونات مصرف می نمایند ، استخوان نکروز شده و اکسپوز به محیط دهان به عنوان عارضه مصرف دارو می تواند مشاهده شود.

Benign

  • هر آنچه بدخیم و عود کننده نباشد و بهبودی آن مطلوب باشد.
  • در مورد تومور ، به توموری گفته می شود که سرطانی نباشد و تهدید مستقیمی برای حیات نباشد ، البته با این وجود ممکن است هنوز هم به درمان به منظور سلامت و یا مسائل زیبایی نیاز باشد.

 

Basophil

بازروفیل ها لکوسیت های گرانولر با یک هسته نامنظم و پریده رنگ هستند که هسته آنها تقریبا به دو لوب تقسیم می شود و سیتوپلاسم آنها حاوی گرانول های آبی مایل به سیاه است. حدود ۱ درصد آنها مواد ضدانعقاد را به بافت های ملتهب می آورند.