Segmental Arch Mechanics/Sectional mechanics

در این روش دندانها در گروههای پسین (چپ و راست) و پیشین تقسیم بندی می شوند. این فطعات به منزله یک دندان بزرگ در محاسبات نیرو و گشتاور در نظر گرفته می شود. بین قطعه فعال و انکوریج از فنرها و لوپهای مختلفی استفاده می شود. مزیت های این سیستم ها توانایی طرّاحی سیستم های…

Center of Resistance/ CRes/CR

نقطه ای در یک جسم که از لحاظ ریاضی مقاومت به حرکت در آن خلاصه می شود. اگر یک نیروی واحد به آن نقطه وارد شود، حرکت یکنواخت تاج و ریشه دندان ( یا تمام نقاط موجود در یک جسم) رخ می دهد. در یک جسم آزاد بدون قید در خلا، مرکز مقاومت بر مرکز…