BRONJ

استئونکروز مرتبط با مصرف بیس فوسفونات در فکین ; در بیمارانی که به دلیل مشکلات متعدد مربوط به استخوان هایشان دارو های خوراکی یا داخل وریدی بیس فوسفونات مصرف می نمایند ، استخوان نکروز شده و اکسپوز به محیط دهان به عنوان عارضه مصرف دارو می تواند مشاهده شود.

Benign

  • هر آنچه بدخیم و عود کننده نباشد و بهبودی آن مطلوب باشد.
  • در مورد تومور ، به توموری گفته می شود که سرطانی نباشد و تهدید مستقیمی برای حیات نباشد ، البته با این وجود ممکن است هنوز هم به درمان به منظور سلامت و یا مسائل زیبایی نیاز باشد.

 

Basophil

بازروفیل ها لکوسیت های گرانولر با یک هسته نامنظم و پریده رنگ هستند که هسته آنها تقریبا به دو لوب تقسیم می شود و سیتوپلاسم آنها حاوی گرانول های آبی مایل به سیاه است. حدود ۱ درصد آنها مواد ضدانعقاد را به بافت های ملتهب می آورند.

Apoptosis

آپوپتوز الگویی از مرگ سلولی است که برای سلول های منفرد اتفاق می افتد و با انقباض و کوچک شدن سلول ، تراکم کروماتین و تکه تکه شدن سلول به قسمت های متصل به غشاء همراه است که توسط فاگوسیتوز حذف می شوند. از این نوع مرگ سلولی با نام «مرگ برنامه ریزی شده ی…

Amelogenesis Imperfecta

یک گروه از ناهنجاری های ارثی که با نقص در یکی از سه مرحله تشکیل مینا همراه هستند. (تشکیل ماتریس ، فرآیند معدنی شدن و بلوغ) . سیستم دندانی شیری و دائمی را درگیر می کند و این شرایط با توجه به ویژگی های بالینی ، بافت شناختی ، رادیوگرافیک و ژنتیکی در ۴ دسته…

Ala

Ala در لغت به معنی بال یا زائده ی بال مانند می باشد. Ala nasi که به طور رایج تر همان ala نامیده می شود بال بینی می باشد که گسترشی از جنس غضروف است که سطح خارجی سوراخ بینی را می سازد.