Alma-Ata Declaration

بیانیه آلما اتا در سال ۱۹۷۸ سازمان بهداشت جهانی کنفرانسی بین المللی را در آلماآتا در جمهوری قزاقستان شوروی سابق تشکیل داد  و اصولی را برای توسعه آینده مراقبت سلامت در جهان اعلام کردند که شامل موارد زیر بود: تمرکز بر پیشگیری Focus on prevention رویکرد چند بخشی Multi-sectional approach فناوری مناسبAppropriate technology توزیع عادلانه…

Life expectancy

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است یا به عبارت دیگر هر عضوی از آن جامعه چند سال می‌تواند توقع حیات داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص…

Intra-examiner variability

به تفاوت نظر یک معاینه گر در زمان ها و شرایط مختلف intra-examiner variability  گفته می شود. هنگام انجام یک مطالعه وجود دارد که آن را می توان با انجام معاینات مجدد درصدی از نمونه ها و انداره گیری قابلیت تکرار پذیری پایش کرد و به حداقل رساند.  آموزش و همسوسازی (calibration) معاینه گران در…

Ill-health

سلامت ناکافی

سلامت ناکافی به تجربه بیماری به اضافه ناخوشی دلالت دارد. یک فرد ممکن است بیمار باشد ولی نشانه ای از بیماری نداشته باشد. اگر بیماری و ناخوشی با هم همزمان شوند ill-health یا سلامت ناکافی به وجود می آید.

 

The high-risk approach

رویکرد متمرکز بر پرخطری در پیشگیری این رویکرد از رویکردهای راهبرد (strategy approaches) برای پیشگیری از بیماری ها است و هنگامی انجام می گیرد که پیشگیری فقط در افرادی که در معرض خطر بالاتری هستند مناسب است. مثال: انجام ماموگرافی دوره ای در زنان زیر ۵۰ سالی که یکی از بستگان نزدیکشان مبتلا به سرطان…