Dens in dente

نقصی تکاملی در تشکیل دندان که در نتیجه ی چین خوردن اپیتلیوم تشکیل دهنده ی تاج دندان به داخل فضای پالپی ایجاد می شود. پس از معدنی شدن ، در نتیجه ی این چین خوردگی ، داخل فضای پالپی عاج و مینا خواهیم داشت که نمای رادیوگرافیک آن مانند حضور یک دندان کوچک داخل دندان…

Clenching

  بستن و فشار دادن دندان ها و فکین بر روی هم در اکلوژن که انجام دادن مکرر آن می تواند با تنش های عصبی حاد همراه باشد و یا به دلیل بلند کردن یا کشیدن اجسام سنگین یا انجام کارهای فیزیکی مشکل باشد. فشار دادن دندان های مندیبولار بر دندان های ماگزیلا به صورت…

Cancer

سرطان یک بیماری نئوپلاستیک است که روند طبیعی اش کشنده می باشد. سلول های سرطانی برخلاف سلول های تومورهای خوش خیم ، ویژگی هایی مثل تهاجم و متاستاز و ویژگی های آناپلاستیک از خود نشان می دهند. واژه کنسر دو گروه گسترده کارسینوما ها و سارکوما ها را شامل می شود.

Bruxism

  1.  عادت برهم فشردن دندان ها که بسیاری از اوقات در شب و هنگام خواب اتفاق می افتد اما می تواند در طی روز نیز رخ دهد. این عادت در ناخودآگاه فرد رخ می دهد و میتواند به دلیل اضطراب ، پرخاش یا عصبانیت باشد.
  2. عمل ساییدن دندان ها بر روی هم به ویژه هنگام خواب