Gland

غده تجمعی از سلول هاست که به طور تخصصی موادی را ساخته و ترشح می کنند که با نیازهای متابولیک معمول آنها در ارتباط نیست. غده ها شامل دو طبقه بندی اصلی اندوکرین و اگزوکرین می شوند. غدد اندوکرین یا درون ریز فاقد مجرا هستند و ترشحات خود را که هورمون نام دارند وارد خون…

Ghost teeth

نوعی آنومالی دندانی که اودنتودیسپلازی نام دارد و روند تکامل دندان در آن دچار مشکل می شود و عاج و مینا و پالپ دندان را متاثر می کند. دندان ها بسیار شکننده اند و در رادیوگرافی ها لوسنت تر دیده می شوند به همین دلیل اصطلاحا به آنها ghost teeth گفته می شود‌.

Frictional keratosis

نوعی پچ سفیدرنگ است که در نتیجه اصطکاک مداوم دندان ها یا دنچر با مخاط دهان بوجود می آید و در نتیجه آن لایه کراتینه افزایش می یابد. از مثال های شایع آن میتوان به خط سفید یا linea alba اشاره کرد که به صورت یک خط کراتینه در افرادی که گونه خود را توسط…

Floating tooth

یک اصطلاح توصیفی برای نمای رادیولوژیک دندان های فک پایین می باشد که در آنها استخوان به دلیل مشکلات پاتولوژیک دچار استئولیز شده است و دندان در نمای رادیولوژیک معلق در فضا مانده است. (standing in space) از جمله بیماری هایی که این نما را ایجاد میکنند میتوان موارد زیر را نام برد : *Langerhans…

Ethmoid sinus

سینوس های اتموئید یا اتموئیدال از جمله سینوس های پارانازال است که از ۳ تا ۱۸ عدد متفاوتند و از تجمع سلول های اتموئیدال تشکیل شده اند و در مجاورت استخوان اتمویید قرار دارند و در گروه های قدامی ، میانی و خلفی طبقه بندی می شوند و هر گروه به قسمت مختلفی از حفره…

Dentinogenesis Imperfecta

این ناهنجاری اتوزومال غالب است و تکامل غیر طبیعی عاج شیری و دائمی را بدنبال دارد. دارای سه نوع ۱ و ۲ و ۳ می باشد. هر سه نوع DI  توبول های عاجی نا به جا و در جهات نا مناسب تولید می کنند . دندان های شیری شدید تر از دندان های دائمی مبتلا…