Tongue thrusting

موجب اعمال فشار لترالی بیش از حد روی دندانهای قدامی می شود که ممکن است منجربه ایجاد فاصله یا تیلت دندانهای قدامی شود. Tongue thrusting فاکتور مساعد کننده ی مهمی در مهاجرت دندانی و ایجاد اپن بایت قدامی است. تنفس دهانی ممکن است در ارتباط با Tongue thrusting و اپن بایت قدامی دیده شود. درموارد…

gingival overgrowth (GO)/ gingival enlargement

طبقه بندی این حالت بر اساس فاکتورهای اتیولوژیک است. معمول ترین شکل آن ناشی از مصرف سیستمیک داروهاست و drug-induced gingival overgrowth (DIGO)  نام دارد. سه خانواده ی دارویی که منجر به (DIGO)  می شوند عبارتند از: داروهای ضد صرع و بلاک کننده های کانال کلسیم و سرکوب کننده های ایمنی. GO هم چنین می…

Tartar /Calculus control toothpastes

حاوی پیروفسفات هستند و موجب کاهش رسوب جرم جدید روی دندان می شوند. این اجزا با تشکیل کریستال در جرم تداخل می کند اما یون فلوراید خمیر دندان را متاثر نمی کند و موجب افزایش حساسیت دندانی نمی شود. خمیر دندانهای حاوی پیرو فسفات موجب کاهش ۳۰ درصدی یا بیشتر رسوب جرم سوپراژنژیوال جدید می…

Tactile periodontal examination

با ارزیابی قوام لثه و تطابق لثه با دندان و هم چنین حضور خونریزی مارژینال و چرک آغاز می شود. شیار لثه برای ارزیابی مجیط ساب ژنژیوال پروب می شود. سطح دندان برای بدشکلی و تقعر و فورکیشن و جرم زیر لثه ای پروب می شود. پاسخ بافت لثه به پروبینگ در مورد مقاومت به…

Supragingival margin

کمترین اثر را روی پریودنشیوم دارد. به صورت کلاسیک این مارژین در نواحی غیر زیبایی به کار می رود چون کنتراست قابل توجهی در رنگ و اپسیته ی مواد ترمیمی مرسوم در مقابل دندان وجود دارد. با ظهور مواد ترمیمی ترانس لوسنت ترو ادهزیوهای دندانپزشکی و سمان های رزینی  توانایی قرار دادن مارژین های سوپرا…

Supragingival irrigation

شستشو دهنده های دهانی برای کابرد روزانه در خانه با هدایت یک جریان ضربان دار آب از طریق یک نازل روی سطوح دندانها کار می کند. اغلب یک وسیله با یک پمپ توکار فشار راایجاد می کند. شستشو دهنده های دهانی باکتری ها و دبریهای غیر چسبنده های حفره ی دهان را موثر تر از…

Sulcus bleeding index

ارزیابی عینی و تکرار پذیری از وضعیت لثه فراهم می کند. برای تشخیص تغییرات التهابی اولیه و حضور ضایعات التهابی در قاعده ی پاکت پریودنتال که محل غیر قابل دسترسی برای معاینه ی بصری است بسیارمفید است. بیماران به راحتی این ایندکس را درک می کنند و بنابراین می تواند برای بهبود انگیزه ی بیمار…

Prevalence

نسبتی ازجمعیت که شرایط یا بیماری خاصی را درزمان مشخصی دارند.مجموع افراد یا نواحی معاینه شده که شرایط یا بیماری خاصی را نشان می دهند تقسیم بر کل افراد یا نواحی که معاینه شده اند. طیف آن از صفر( هیچ فرد یا ناحیه ای شرایط یا بیماری مد نظر را ندارند) تا صد درصد (همه…