در مواردي كه مال اكلوژن Class II يك طرفه وجود دارد به طوري كه در يك سمت قوس بالا كراودينگ مشاهده می شود نياز به عقب بردن يكطرفه مولر وجود دارد.
به عبارتي اگر اكلوژن باكال غيرقرينه باشد (مثلاً در يك سمت Class I و در سمت ديگر Class II) بدون اينكه ناقرينگي‌هايي در انحرافات محوري مولرها و يا در چرخش آنها وجود داشته باشد، منطقي‌ترين كار اين است كه از هدگير نامتقارن براي تصحيح استفاده كنيم. عقب بردن يكطرفه مولر در بيماراني كه جهش رشد نوجواني را سپري كرده‌اند اما هنوز مقداري از رشد عمودي در آنها باقي مانده است با كمك هدگير غيرقرينه مي‌تواند به نتيجه خوبي دست يابد. در مواردي هم كه انكوريج افتراقي در دو سمت راست و چپ مورد نياز است هدگير ناقرينه كاربرد دارد. فيس‌‌بو در هدگير نامتقارن داراي كمان داخلي و خارجي است كه در سمتي كه حركت دنداني بيشتري بايد اتفاق بيفتد كمان خارجي بلندتر از سمت ديگر است. نيروهاي ديستالي در هر دو سمت وجود دارند ولي در طرف كمان خارجي بلندتر، ۲ تا ۳ برابر بيشتر از سمت كمان كوتاه هستند. از آنجا که اختلاف در اين طول‌ها موجب دور شدن بازوي گشتاور از مركز مقاومت شده در نتيجه گشتاور در سمت بازوي بلندتر نسبت به بازوي كوتاه بيشتر مي‌شود و نيروي ديستالي بزرگتري در آن سمت توليد مي شود. هدگير غيرقرينه معمولاً از نوع سرويكال يا ترکیبی است. در استفاده از اين وسيله در عقب بردن يك طرفه مولري بايد مراقب ايجاد كراس‌ بايت باشيم چراکه يكي از عوارض جانبي ناخواسته هدگير نامتقارن تمايل به ايجاد كراس ‌بايت لينگوال در سمت بازوي بزرگتر و كراس‌ بايت باكال در سمت مقابل است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR, Fields  HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.
2. Nanda R. Biomechanics in clinical Orthontics. Saunders; 1997.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hershey HG, Houghton CW, Burstone CJ. Unilateral Face bow: A theoretical and laboratory analysis. Am J orthod. 1981; 79(3): 229-249.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

12 − سه =

پاک کردن فرمثبت نظر