آنتروپولوژی علمی است که به بررسی رفتار(Treats) اجداد بشری و همچنین تکامل فرهنگ و تاریخ اقوام و نژاد های گوناگون می پردازد. یکی از شاخه های این علم آنتروپومتری است.آنتروپومتری در لغت به معنی اندازه گیری ابعاد بدن انسان تعریف شده است که مشتق از دو واژه یونانی ‘Anthropos’ به معنی انسان و Metron به معنی سنجش است. برای بررسی رشد، محققان از دو روش اساسی استفاده می کنند. اولین روش بر اساس تکنیک هایی است که برای بررسی جانوران زنده شامل انسان مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش ها اندازه گیری به خودی خود به موجود زنده آسیب نمی رساند. روش دوم از آزمایش هایی استفاده می کند که رشد را به طریقی دستکاری می کند و در آن بررسی به صورت دقیق تر و با جزئیات بیشتر انجام شده و در عین حال می تواند برای موجود زنده مخرب باشد. روش آنترپومتری از روش های بررسی رشد از دسته اول می باشد. در این روش اندازه گیری ابعاد اسکلتی در افراد زنده امکان پذیر شده است. به عبارت دیگر شاخص های متعددی که در مطالعات جمجمه خشک استفاده می شوند، به آسانی از نقاط بافت نرم که این شاخص ها را می پوشانند، در افراد زنده اندازه گیری می شوند. برای مثال، می توان طول کرانیوم را از نقطه روی پل بینی تا نقطه ای در حداکثر تحدب در پشت جمجمه به دست آورد. اگرچه این اندازه گیری ها را می توان هم در موجود زنده و هم در جمجمه خشک انجام داد ولی در هرصورت نتایج به دلیل ضخامت بافت نرم پوشاننده این شاخص ها تا حدی با هم متفاوت هستند. باید به این موضوع توجه کرد که اگرچه ضخامت بافت های نرم پوشاننده تا حدی با هم متفاوت اند ولی آنتروپومتری این امکان را فراهم می کند تا رشد یک فرد را در طی زمان پیگیری کرده وداده های طولی (Longitudinal) از اندازه گیری های مکرر در یک فرد به دست آیند.

منبع:

1-Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc
2- Contemporary Orthodontics. Proffit W.2013.Chapter 2

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Introduction To Ergonomics, 3rd Edition. Bridger R.S(2008).

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر