• یک عنصر از عناصر بزاق که به کنترل کننده اجتماعات بیوفیلم کمک می کند از طریق شکستن پیوندهای گلوکز۱/۴ ، ودسترسی به الیگوساکاریدها را افزایش می دهد.
منبع: Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant's  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p52
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر