پریودنتیت مهاجم به طور عمده با سرعت پیشرفت سریع بیماری در یک فرد سالم از پریودنتیت مزمن تمیز داده می شود. نبود تجمعات زیاد جرم و پلاک به همراه سابقه ی فامیلی مثبت بیماری مهاجم نشانگر یک ویژگی ژنتیکی است. این شکل از پریودنتیت در گذشته به عنوان پریودنتیت early-onsetطبقه بندی می شد وهنوز شامل بسیاری از وِیژگی های پریودنتیت موضعی و منتشر early-onset است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch5 p359.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر