آژنزی به معنای فقدان یک اندام در بدن انسان به علت عدم تشکیل شدن آن در دوران جنینی است . انواع آژنزی بسیار متفاوت هستند و در مورد بعضی اندام های تشکیل نشده عبارت های خاصی تعریف شده است که اغلب با پیشوند A آغاز می شوند. به عنوان مثال Anodontia به معنای عدم تشکیل تمام دندان های شیری و دائمی و Aglossia به معنای فقدان زبان و Agnathia به معنای عدم وجود فک می باشد. شایعترین آژنزی در انسان آژنزی دندانی می باشد.

منبع:

De Coster, P. J., et al. “Dental agenesis: genetic and clinical perspectives.”Journal of Oral Pathology & Medicine 38.1 (2009): 1-17.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Polder, Bart J., et al. “A meta‐analysis of the prevalence of dental agenesis of permanent teeth.” Community dentistry and oral epidemiology 32.3 (2004): 217-226.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر