• عاج پوسیده داخلی نیز نامیده می شود که دمینرالیزسیون عاج بین توبولی وتشکیل کریستال های بسیار کوچک در لومن توبول عاجی صورت گرفته است. آسیب به زوائد ادنتوپلاستیک آشکار است.
  • این عاج نرمتر از عاج سالم ، ونمی توان با وسایل دستی برداشت شود.
  • به عاج فاصل(transparent) بین affected zoneو infected zone ، leathere dentinگفته می شود.
منبع:

Ritter AV, Boushell LW, Walter R. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 7th ed.Elsevier,2019.ch2 p69

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر