فشار در حالت استراحت لب و زبان و گونه اغلب در تعادل کامل قرار ندارند. به عنوان مثال در قدام مندیبل نیروی زبان بیشتر از نیروی لب است و برعکس در ناحیه ثنایای فک بالا فشار لب بیشتر است و لذا انتظار می رود به علت عدم تعادل نیروها، دندان ها در این محل ها حرکت کنند.. علت ثبات دندان ها در محل های فوق الذکر، وجود نیروی تولید شده توسط فعالیت متابولیک در PDL می باشد که Active Stabilization نامیده می شود.

 

منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p281.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap 8, 17.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر