• ضایعه سرویکالی (non carious) به صورت نقایص وج شکل با حدود وزوایای دخلی تیز دیده می شوند.
  • در مراحل اولیه سطح مینا خشن وزبر است وخطوط یا شیارهای بر روی سطح دیده می شود. در مراحل بعدی با پیشرفت ضایعه به سمت عاج ، ممکن است دو یا تعداد بیشتری شیار روی سطح دیده شود.
  • یکی از فاکتورهای مسبب احتمالی ، نیروی سنگین ناشی از اکلوژن خارج مرکزی می باشد که به خمش دندان ختم شده واغلب با facet های سایشی مرتبط است.

اندودانتیکز

صفحه اوّل - abfraction)

منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch3 p106

Valian, Azam., 1393. Comperhensive Restorative Dentistry. Royan pazhouh .ch9p95

authors

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Abfraction: 3D analysis by means of the finite element method.

Geramy A, Sharafoddin F.

Quintessence Int. 2003 Jul-Aug;34(7):526-33.

PMID: 12946071
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر