خطی است که نقطه A را به نقطه Pogonion وصل می کند و در برخی از آنالیز های سفالومتری مانند آنالیز داونز، ریکتز و مک نامارا جهت بررسی موقعیت قدامی خلفی ثنایای بالا، پایین و یا هردو به کار رفته است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Jacobson A. Radio graphic Cephalometery from basis to 3D imaging. 5th Ed. 2006: p 66,85,121.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Jacobson A. Radio graphic Cephalometery from basis to 3D imaging. 5th Ed. 2006: Chap 6,8,10.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر