به کشیدگی عمودی و رادیواپسیته لوزی شکلی که در آنالیز سفالومتری قدامی-خلفی در بین حدود خارجی دو اربیت وجود دارد، کریستاگالی گفته می شود.
کریستاگالی در لترال سفالومتری دقیقا در پشت سینوس فرونتال قرار گرفته است و در سفالومتری قدامی-خلفی در مرکز کرانیوم قرار دارد و پلن مرجع میدساجیتال از آن عبور می کند.

منبع:
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر