drgerami

دکتر الهیار گرامی
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۶۸ ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسی ۱۳۷۴ ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتدنسی سال ۱۳۷۴
استاد و سرپرست آموزش تخصصی گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

photo_2017-12-30_21-33-59

دکتر مریم مقدس بیات

دکترای اقتصاد سنجی

تخصص: آمار و اقتصاد سنجی

مدیر هماهنگی گروهها و مسئول بخش Biostatistics

drghadirian

دکتر حنانه قديريان
فارغ التحصيل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۸۱، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتى
فارغ التحصيل دوره دکتری تخصصی ارتودنسى ۱۳۸۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتدنسی سال ۱۳۸۷
استاديار گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

drfatahi

دکتر سید امیر رضا فتاحی میبدی
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۸۶، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسی ۱۳۸۸، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۸۸

drarab

دکتر سپیده عرب
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۸۷، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتى
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسی ۱۳۹۰، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۹۰
استادیار گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

drnamvar

دکتر فاطمه نامور
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكى تبریز
فارغ التحصیل دکتری تخصصی ارتودنسی ۱۳۹۱ ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۹۱
متخصص ارتودنسی کلینیکهای تخصصی دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی

drsafar

دکتر عاطفه صفار شاهرودی
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۸۹، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسي ۱۳۹۲، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصی ارتودنسي سال ۱۳۹۲
استادیار گروه آموزشی ارتدنسی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

drhasanpour

دکتر مهدی حسن پور
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۰، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسي ۱۳۹۳، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصی ارتودنسي سال ۱۳۹۳
استادیار گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی قم

drsheikhzade

دکتر صدیقه شیخ زاده
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۱، دانشگاه علوم پزشكي تهران
فارغ التحصیل دوره تخصصی ارتودنسی ۱۳۹۴، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۹۴
استادیار گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

drdarvishpour

دکتر حجت درویش پور

فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۱، دانشگاه علوم پزشكي تهران
فارغ التحصیل دوره تخصصی ارتودنسی ۱۳۹۴، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۹۴

drjalali

دکتر یاسمین فرج زاده جلالی
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۲، دانشگاه علوم پزشكي تهران
استادیار گروه آموزشی ارتودنسی ، دانشگاه علوم پزشكي ایلام

دکتر-تنکابنی

دکتر ارغوان تنکابنی

فارغ التحصیل دوره عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۳

فارغ التحصیل دوره تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۰

استادیار گروه بیماریهای دهان و دندان،دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول بخش بیماریهای دهان، فک و صورت

Parisa Noroozi corrected

دکتر پریسا نوروزی

گروه بیماریهای دهان

دکتر کرمانشاه

دکتر حمید کرمانشاه

دانشیار گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول بخش ترمیمی

دکتر-ولی-زاده

دکتر سارا ولی زاده

استادیار گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر-مرادی

دکتر زهره مرادی

استادیار گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر Tawa

دکتر توا الشایب

دستیار تخصصی گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر احمد مهدی الخفاحی

دکتر احمد مهدی الخفاحی

دستیار تخصصی گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر-هوشمند

دکتر تبسم هوشمند

دانشیار و مدیر گروه زیست مواد دندانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول بخش زیست مواد دندانی